BASES LEGALS SORTEIG “Challenge #ContraElBullying”

BASE 1a.- ÀMBIT

La FUNDACIÓ BARÇA domiciliada al carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona, i nombre de CIF G60627445 (en endavant FUNDACIÓ BARÇA) promourà una Acció denominada “challenge #ContraElBullying” (en endavant, “l’Acció”), adreçada única i exclusivament a totes aquelles persones que seleccionin alguna de les solucions proposades per al challenge, completin el procés de registre per al sorteig, i participin en els termes i condicions establerts a les presents bases.

La mecànica de participació i funcionament de la citada Acció serà comunicada i promocionada, entre d’altres actius de comunicació de la FUNDACIÓ BARÇA i del FUTBOL CLUB BARCELONA, a la seva web oficial (www.fundacio.fcbarcelona.cat), i a les seves xarxes socials.

D’entre tots els participants, es realitzarà un sorteig del qual en resultarà un (1) guanyador que obtindrà com a premi una samarreta personalitzada del primer equip de futbol de la temporada 19-20 tal i com s´indica a la base 6ª.

Als efectes anteriors, en el cas dels participants menors d’edat, la seva participació en l’Acció en totes i cadascuna de les fases que corresponguin i que constin descrites a les presents bases (acceptació de les bases, requisits de participació, mecànica de l’Acció, acceptació del premi, etc.) caldrà estar sempre i en tot cas supervisada per la persona que ostenti la seva representació i guarda legal (pàtria potestat, tutela, curatela, etc.). Per tant, segons l’anterior, la FUNDACIÓ BARÇA entén que els consentiments i autoritzacions que corresponguin i siguin preceptius (acceptació de bases, requisits de participació, mecànica de l’Acció, acceptació del premi, drets d’imatge, recollida i tractament de dades de caràcter personal, litigis, etc.) s’entendran realitzats a tots els efectes i sense reserves per part de les persones que ostentin la seva representació, tutela i guarda legal, en el seu nom, i s’eximeix a la FUNDACIÓ BARÇA de qualsevol responsabilitat al respecte.

BASE 2a.- PERÍODE DE PARTICIPACIÓ I PUBLICACIÓ BASES

El període de participació a la citada Acció, s’iniciarà el dia 4 de juny de 2019 i conclourà el dia 30 de juny de 2019 a les 23:59 CET = UTC+1.

La publicació d’aquestes bases s’efectuarà a la web oficial de la FUNDACIÓ BARÇA (www.fundacio.fcbarcelona.cat) als efectes de posar en coneixement de totes aquelles persones que vulguin participar el mecanisme de participació i de funcionament de l’Acció, i sorteig.

BASE 3a.- AUTORITZACIÓ ÚS DADES PERSONALS

a) RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Les seves dades personals seran tractades per la FUNDACIÓ BARÇA, amb domicili al carrer Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-60627445.

b) FINALITATS: Les seves dades personals seran tractades amb les següents finalitats:

  • Gestionar la seva participació al sorteig
  • Gestionar les seves dades per a l’entrega del premi, en el cas de que resulti guanyador.
  • Gestionar les seves dades per a la publicació del guanyador.

 

Tanmateix, sempre i quan ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant la marcació de les respectives caselles establertes a l’efecte en el formulari, podrem tractar les seves dades per:

  • Remetre-li per correu electrònic la Newsletter informativa de la Fundació, que serà sempre personalitzada i adaptada als seus interessos. Aquesta Newsletter pot incloure informació sobre campanyes i activitats realitzades o promocionades per la Fundació, la versió digital de la revista Fundació, la memòria anual o documents corporatius relacionats amb l'activitat de la Fundació, així com altra informació rellevant.

Així mateix, podrem remetre-li informació rellevant per altres mitjans electrònics, com SMS o aplicacions de missatgeria instantània, així com posar-nos en contacte amb vostè per telèfon per comunicar-li informació que pugui resultar del seu interès o millorar la qualitat dels nostres serveis i campanyes

  • Remetre-li informació addicional relacionada amb la FUNDACIÓ BARÇA no relacionada amb la seva activitat, com ara enquestes d'opinió o invitacions a esdeveniments.

c) COMUNICACIÓ DE DADES: Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altre forma a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis de la FUNDACIÓ BARÇA, els quals realitzen determinades activitats per la FUNDACIÓ BARÇA (com per exemple l’enviament de la Newsletter), però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se  fora de la Unió Europea, tal i com s’indica a l’apartat e) següent.

d) DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS: Totes les comunicacions podran ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels usuaris, bé en base als productes i serveis sol·licitats, bé en base a les dades que puguem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts o reacció a les nostres comunicacions, entre d'altres.

Aquesta personalització es realitza de forma parcialment automatitzada, en el sentit que la FUNDACIÓ BARÇA determina els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l'usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, ja que considerem que és d'interès tant de la FUNDACIÓ BARÇA com de l'usuari de la Newsletter enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè no segmentar-les no alteraria el nombre de comunicacions rebudes, sinó només el seu contingut.

Com a conseqüència de l'anterior, si qualsevol usuari subscrit a la Newsletter no desitja ser segmentat, li preguem que en cancel·li la subscripció.

e) TRANSFERENCIES INTERNACIONALS: La FUNDACIÓ BARÇA té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, raó per la qual és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu (UE i EEE, respectivament).

En qualsevol cas, la FUNDACIÓ BARÇA s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

  • Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per a garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.

  • Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord als requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

f) DURADA DEL TRACTAMENT: Totes les dades que ens proporcioni seran tractades el temps necessari per gestionar la seva participació en el sorteig.

Així mateix, si s'ha subscrit a la nostra Newsletter, tractarem les seves dades fins que la Fundació consideri que, per qualsevol mitjà disponible segons la tecnologia coneguda en cada moment, vostè ja no està interessat pels seus productes. En qualsevol cas, pot donar-se de baixa d'aquesta Newsletter en qualsevol moment.

Finalitzat el termini indicat, la FUNDACIÓ BARÇA conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per a complir amb qualsevol obligació legal de la FUNDACIÓ BARÇA.

g) EXERCICI DELS SEUS DRETS: En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment.

Així mateix, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a la Comissió de Protecció de Dades, a l'adreça carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), o bé per correu electrònic a proteccio.dades.fundacio@fcbarcelona.cat.

Si tingués qualsevol dubte o volgués interposar una reclamació sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altra qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l'adreça carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència o a l'atenció del "Delegat de Protecció de Dades", o bé per correu electrònic a l'adreça dpo@fcbarcelona.cat. En el supòsit que el Delegat de Protecció de Dades no el contestes en un termini raonable podrà interposar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

BASE 4a.- REQUISITS I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

Totes aquelles persones interessades en la participació en l´Acció i el sorteig hauran de complir els requisits que es detallen a continuació:

a) la Participar al challenge de la FUNDACIÓ BARÇA seleccionant alguna de les opcions pre establertes i registrar-se amb les dades personals per i participar a l´Acció en els termes i condicions establerts en les presents bases.

b) Cada usuari registrat tindrà una (1) única participació en el sorteig i, per tant, només podrà efectuar una (1) inscripció. Qualsevol duplicitat serà controlada mitjançant un sistema de seguretat informàtic, de forma que només s’admetrà una (1) inscripció per participant, quedant anul·lades les addicionals que pugui fer una mateixa persona.

c) Es crearà un (1) únic fitxer resultant del correcte registre de participació tal i com s’ha exposat i indicat a la present base, independentment de l’idioma en el que es faci.

BASE 5a.- MECÀNICA DEL SORTEIG

a) En el cas que no hi hagi cap participant en l’Acció, no serà necessari realitzar el sorteig per assignar el guanyador i automàticament el premi quedarà desert.

b) En el cas que únicament una (1) persona es registri al formulari sigui el que participi de manera correcta a l’Acció, no caldrà realitzar sorteig, ja que aquest tindrà automàticament la condició de guanyador. Per tant, a aquesta persona li serà adjudicat el premi directament, sense necessitat de sorteig.

c) En cas que hi hagi més d´un participant, caldrà dur a terme un sorteig, únicament entre els participants que s’hagin inscrit correctament a l’Acció objecte de les presents bases, del que en resultarà un (1) guanyador.

d) A tots els participants, se’ls assignarà un número seqüencial segons l’ordre cronològic de participació, per tal de tenir un rang consecutiu de nombres (p.e. de l’1 al 50).

e) El sorteig, si procedeix, es realitzarà mitjançant un sistema informàtic que, segons una combinació aleatòria practicada informàticament, triarà a l’atzar onze (11) números seqüencials dels assignats als participants que s’hagin inscrit correctament a l’Acció. El primer (1) tindrà la condició de “guanyador”, i els deu (10) restants, la de “reserves”, amb ordre de prioritat establert segons l´ordre d´inscripció.

f) El sorteig es durà a terme davant de notari, el dia 1 de juliol de 2019.

g) Un cop celebrat el sorteig, el Notari tancarà l’acta on constarà la identificació del participant (direcció electrònica) que ha resultat guanyador, així com la dels reserves.

h) El resultat del sorteig serà comunicat al guanyador mitjançant contacte per correu electrònic facilitat per aquest als efectes de participar, així com la informació relativa a la logística de lliurament i recollida del premi.

i) Amb la participació a la present Acció, els participants majors d’edat, i en el cas dels menors, els progenitors o els representants legals majors d’edat que ostentin o tinguin assignada la guarda legal dels mateixos, ACCEPTEN EXPRESSAMENT (i) les presents bases i, (ii) que en el cas que resultin guanyadors de l’Acció, l’enviament d’un e-mail per part de la FUNDACIÓ BARÇA a l’adreça de correu electrònic facilitada per aquests als efectes de participar, servirà com a mitjà de prova, a tots els efectes, de la comunicació efectuada per part de la FUNDACIÓ BARÇA, informant sobre dita condició. Aquest contacte es durà a terme durant la setmana posterior a la celebració del sorteig. En cas de no ser possible el contacte amb el participant guanyador en el termini de vint-i-quatre hores (24 h.) a comptar des del moment en el que es produeixi la primera comunicació, per qualsevol motiu o circumstància aliè a la FUNDACIÓ BARÇA, el guanyador perdrà els drets sobre el premi, sent atorgat llavors al primer reserva i així successivament.

j) El participant agraciat amb el premi haurà d’acceptar-lo, i en el cas dels menors d’edat, ho faran els progenitors o els representants legals majors d’edat que ostentin o tinguin assignada la guarda legal dels mateixos, manifestant expressament la seva acceptació o renúncia. En el primer supòsit, caldrà que segueixin estrictament les instruccions facilitades per la FUNDACIÓ BARÇA respecte a la logística de lliurament i, si escau, recollida del citat premi.

BASE 6a.- PREMI

El participant agraciat, ja sigui per assignació directa o sorteig, obtindrà com a premi una samarreta personalitzada del primer equip de futbol de la temporada 19-20.

Un cop el producte hagi estat enviat i/o lliurat al guanyador, no s’admetrà cap tipus de canvi sobre el mateix.

BASE 7a.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI

El participant major d’edat i, en el cas que es tracti d’un menor d’edat, els seus representants legals, que resulti agraciat, un cop informat de la seva condició de guanyador, mitjançant correu electrònic, haurà de donar resposta expressa, prèvia al lliurament i, si escau, recollida del premi en qüestió, indicant (i) la seva acceptació o (ii) la seva renúncia al premi amb el que ha estat agraciat, perquè:

a) En el cas de la seva acceptació, es pugui procedir al lliurament del premi sota les condicions que la FUNDACIÓ BARÇA indicarà al guanyador, signant un document que contindrà l’acceptació expressa del premi que li correspongui i la recepció del mateix amb conformitat, declarant no tenir res a reclamar ni exigir a la FUNDACIÓ BARÇA.

Si es tracta d’un agraciat menor d’edat, l’acceptació del premi l’hauran de realitzar els seus representants legals en nom d’aquest, en els termes expressats en el paràgraf anterior.

b) En el cas de la seva renúncia o no acceptació del premi, haurà de manifestar-ho per escrit. Si es tracta d’un participant agraciat menor d’edat, la renúncia o no acceptació del premi, segons correspongui, l’hauran de realitzar els seus representants legals en nom d’aquest, en els termes expressats anteriorment. En aquest supòsit, la FUNDACIÓ BARÇA fa constar que l’esmentat premi no es podrà bescanviar per un altre o pel seu valor en metàl·lic, passant automàticament a ostentar la condició de guanyador el primer  reserva, procedint a atorgar-li el citat premi, seguint el mateix procediment, i així successivament.

BASE 8a.- DRETS D´IMATGE

El participant agraciat en els termes establerts en les presents bases i, en el cas que sigui menor, els seus representants legals, donen el seu consentiment exprés a la FUNDACIÓ BARÇA, sota la seva absoluta responsabilitat a tots els efectes, per captar la seva imatge (incloent la seva imatge, nom i veu) mitjançant les fotografies i/o enregistraments audiovisuals que puguin fer-se, individual o conjuntament a través del personal de la FUNDACIÓ BARÇA o tercers autoritzats per aquest, en el moment del lliurament del citat premi, pel seu ús publicitari, així com la participació a les possibles entrevistes i/o reportatges que se´l hi puguin realitzar. A tals efectes, la FUNDACIÓ BARÇA restarà autoritzat per fer ús del referit material gràfic i/o audiovisual, així com les seves còpies, sigui emprat de forma íntegra o parcial, per a actes de promoció i/o informació relatius a la present Acció en qualsevol dels actius de comunicació de la FUNDACIÓ BARÇA en el territori del món i per temps indefinit, ja sigui directament o mitjançant terceres persones a les quals autoritzin o encarreguin la seva realització, renunciant a qualsevol remuneració i/o reclamació sota cap concepte, per la presa de dites imatges fotogràfiques i/o enregistrament audiovisual, la seva conservació, i la cessió dels seus drets d’explotació. Segons l’anterior, els suports, actius publicitaris i promocionals, en els que pugui aparèixer la imatge del guanyador (ja sigui de forma individual o col·lectiva), és i serà propietat de la FUNDACIÓ BARÇA.

Tots els participants manifesten que ostenten tots el drets i legitimació necessaris per a l’atorgament de les presents cessions i autoritzacions, responent davant qualsevol reclamació de tercers que la FUNDACIÓ BARÇA pugui rebre per l’ús de les imatges aquí autoritzat.

BASE 9a.- DIPÒSIT DE LAS BASES DAVANT DE NOTARI

Les bases de la present Acció seran dipositades davant Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya.

BASE 10a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en l’esmentada Acció suposa l’acceptació expressa i íntegra sense reserves de:

a) les present bases.

b) la mecànica de participació i sorteig.

c) l’ús i tractament de les dades personals dels participants en els termes establerts en les presents bases.

d) l´enviament de comunicacions electròniques i invitacions a esdeveniments, sempre que el participant hagi donat el seu consentiment exprés a uns tals efectes.

e) l’ús, difusió i publicació de les fotografies i/o enregistrament audiovisual en els termes establerts en les presents bases.

En cas d’existir divergències sobre l’Acció i/o sobre la interpretació de les presents bases, seran competents per conèixer els litigis que es puguin plantejar els Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, de forma que els participants en aquesta Acció renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

En cas que participants menors d’edat participin a l’Acció, serà sempre amb el consentiment dels seus progenitors i/o persona major d’edat que ostenti la guàrdia i custòdia dels mateixos.

BASE 11a.- COMUNICACIONS DE L’ACCIÓ

Les comunicacions de l’Acció present i, al seu cas, les relatives al sorteig, constaran descrites en els actius de comunicació de la FUNDACIÓ BARÇA, com ara la seva pàgina web oficial (www.fundacio.fcbarcelona.cat), on a més es podran consultar les presents bases.

El participant agraciat rebrà les comunicacions via e-mail, a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat als efectes de participar a l’Acció objecte de les presents bases.